ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Aktualności

18 września 2017 08:35 | Aktualności

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego

1.Wybory do Samorządu Szkolnego odbywają się pod koniec września, przeprowadzane są wśród uczniów klas II i III Gimnazjum danego rocznika szkolnego, oraz I, II i III klasy Liceum

Spośród tych kandydatów wyłoniony zostanie Przewodniczący, Zastępca oraz Skarbnik i Sekretarz dla  obojga typów szkół.

  2.Do zadań Komisji Wyborczej należy przygotowanie, przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników, a w szczególności:

-rejestrowanie kandydatow,

-ustalanie ordynacji wyborczej,

-ustalenie regulaminu wyborów,

-ustalenie daty i godziny wyborów,

-przygotowanie kart do głosowania, lista przygotowana jest zgodnie z kolejnością alfabetyczną

-przeprowadzenie głosowania,

-ogłoszenie wyników głosowania

3. W skład Komisji Wyborczej wchodzą przewodniczący lub zastępcy klas III oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

4.Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.

W wyborach biorą udział uczniowie klas I , II i III liceum oraz II i III gimnazjum

5.Zgłaszanie kandydatów:

a) do Samorządu Uczniowskiego może kandydować uczeń gimnazjum i liceum zgłoszony indywidualnie lub przez grupę uczniów, który ma:

-minimum zachowanie dobre,zgodne z prawem szkolnym

-osiąga zadowalające wyniki w nauce

-opracowany program wyborczy

b) termin zgłaszania kandydatów mija 22 września 2017 r

c) dodatkowo każda klasa zgłasza obowiązkowo jednego swojego kandydata

6. Każdy kandydat ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej, której koszt ponosi indywidualnie.

W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się:

a) rozdawanie ulotek,

b) wywieszanie plakatów w wyznaczonych do tego celu miejscach,

c) organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw oraz na godzinach wychowawczych za zgodą wychowawcy klasy.

7. Pzebieg wyborów:

a) za zgodą nauczycieli, kandydaci mają możliwość bezpośredniego zaprezentowania swojego programu wyborczego,podczas spotkań na godzinach wychowawczych

b) głosowanie odbywa się na terenie szkoły( biblioteka)

c) uprawnienie do głosowania są uczniowie klas I, II i III liceum , II i III  gimnazjum oraz nauczyciele

d) wybory przeprowadzane są po poprzedzającej je ciszy przedwyborczej (1 dzień)

e) głosowanie odbywa się w sposób tajny, równy i powszechny poprzez wrzucenie do urny przez uprawnionego do głosowania ucznia kartki z zaznaczonym za pomocą krzyżyka  nazwiskiem faworyta

f) głosowanie przeprowadzane jest w wyznaczonej sali  (lokalu wyborczym)w wyznaczonych godzinach w obecności członków Komisji Wyborczej

g) jeden uczeń może oddać 1 głos

h) głos jest nieważny, jeśli karta jest zniszczona bądź gdy zaznaczono więcej, niż 1 nazwisko

9.Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników:

a) obliczania głosów dokonuje Komisja Wyborcza

b) otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji Wyborczej,

c) w pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące Członkami Komisji Wyborczej; karty do głosowania są komisyjnie niszczone,

d) z przebiegu głosowania sporządzony jest protokół

e) wyniki ogłoszone są przez dyrektora i podane do publicznej wiadomości

f) za wybranych członków Samorządu Uczniowskiego uważa się tych, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów

                                             Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Przeczytano: 140 razy. Wydrukuj|Do góry