ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Rekrutacja 2016-17

Rekrutacja  do  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Karola  Libelta w Kcyni  odbyw  się zgodnie               z zasadami podanymi w niżej wymienionych dokumentach:

  • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2014r., poz. 7).
  2. Rozporządzenie MEN  z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).
  4. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni.
  • Zarządzenia:

            Zarządzenie Nr 12/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w tym harmonogramie, w tym składanie dokumentów17/2015 (pobierz)    (załączniki) 

  • Informacja o przeliczaniu na punkty:

            Informacja o przeliczaniu na punkty poszczególnych kryteriów – wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego, ocen z zajęć edukacyjnych, za świadectwo, konkursów organizowanych przez kuratora oświaty oraz innych konkursów tematycznych o zasięgu ponadwojewódzkim i wysokich miejscach w konkursach artystycznych
i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty na terenie szkoły jest umieszczona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r., w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942).

  • REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KAROLA LIBELTA W KCYNI w roku szkolnym 2016/2017 (pobierz)

Podanie o przyjęcie
do Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni 

(pobierz)

 

Redaktorzy:  Barbara Krzyżanowska, Małgorzata Tchórzewska, Marek Wojciechowski, Tomasz Suty.