ZSO- szkołą dobrego wyboru!::100% zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 i 2013 roku :)))

Historia LO

 Historia szkoły


Decyzja o powołaniu szkoły średniej w Kcyni zapadła na posiedzeniu Powiatowej Rady w Szubinie odbytym 21 sierpnia 1945 roku. Wśród kcynian, którzy włożyli wiele starań w utworzenie szkoły należy wymienić: Stanisława Jedwabnego, Mieczysława Jędrzejewskiego, Stefana Olszaka. Zapisy do szkoły rozpoczęły się 28 września, a egzaminy wstępne odbyły się 5 i 6 października. Do Gimnazjum Koedukacyjnego w Kcyni przyjętych zostało 167 uczniów. 8 października 1945 roku nastąpiło oficjalne otwarcie szkoły. Grono pedagogiczne liczyło 7 osób, a dyrektorem szkoły został Adam Kłodziński. Lekcje odbywały się wbudynku po byłej prywatnej powszechnej szkole niemieckiej mieszczącej się przy ulicy 22 Stycznia 1.

W pierwszych latach szkoła borykała się z wieloma problemami, np.: brakiem opału i pomocy nauczycielskich. Także trudnym zadaniem było wyrównanie poziomu uczniów. Mimo wielu problemów od 1 września 1946 roku Państwowe Gimnazjum i Liceum w Kcyni przemianowano na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego. Od 1 września 1948 roku wprowadzono numerację klas od VIII do XI. Także w tym samym roku miasto przekazało liceum budynek na urządzenie internatu. Natomiast dnia 1 października 1948 roku władze oświatowe odwołały pierwszego dyrektora Adama Kłodzińskiego, a nowym dyrektorem szkoły został Józef Sosnowski. Pierwsza matura odbyła się w maju 1949 roku. Egzamin dojrzałości zdali wszyscy, którzy zostali dopuszczeni. Wśród pierwszych maturzystów w Kcyni był późniejszy profesor Akademii Medycznej w Poznaniu, Witold Jurczyk.

Pierwszy zjazd absolwentówi uroczystość 5-lecia szkoły odbyły się 8 października 1950 roku. W następnych latach uczniowie liceum odnosili liczne sukcesy sportowe na szczeblu krajowym, m.in. w siatkówce i biegach.

We wrześniu 1953 roku obowiązki dyrektora liceum objął Stanisław Furtek. Następnym dyrektorem został Marian Zalski od 1954 roku. Dzięki staraniom dyrektora utworzono w szkole radiowęzeł w 1955 roku. Natomiast 8 października w tym samym roku szkoła obchodziła 10-lecie swego istnienia. Na Akademickich Mistrzostwach Świata w Paryżu w reprezentacji polskich siatkarzy był absolwent kcyńskiego liceum, Ryszard Sierszulski.

Dużym wyróżnieniem dla szkoły było osiągnięcie Romualda Wróblewskiego, który został finalistą Centralnych Zawodów Olimpiady Fizycznej w Warszawie w 1963 roku. W roku 1965 roku obchodzono 20-lecie szkoły.

Z powodu złego stanu zdrowia w 1968 roku Marian Zalski zrezygnował ze stanowiska dyrektora. Nowym dyrektorem został Paweł Prusak. W 1968 roku powstał znany szkolny kabaret ,,Wiesz Ty Co?”, który istniał do 1972 roku. Zaszczyt szkole przyniosła drużyna liceum, która zajęła II miejsce w finale wojewódzkim X Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w kwietniu 1969 roku 3 października 1970 roku obchodzono 25-lecie szkoły. Nadano wtedy szkole imię Karola Libelta (patron) znanego działacza Wielkopolski w XIX wieku.

Podczas obchodów 25-lecia szkoły wyszła inicjatywa ufundowaniasztandaru. Uroczystość wręczenia odbyła się 16 kwietnia 1974 roku. Dwa tygodnie później dokonano uroczystego otwarcia Izby Pamięci. Bardzo dużym wyróżnieniem dla szkoły było wręczenie przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy 1 września 1974 roku dyplomu za dobre wyniki w pracy wychowawczej i społecznej. W marcu 1975 roku po wielomiesięcznych pracach adaptacyjnych został otwarty klub młodzieżowy, później nazwany "U Adeli". Natomiast 9 stycznia 1977 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej sali gimnastycznej.

Kolejnym dyrektorem szkoły została Jadwiga Szczuka – 1 października 1987 roku. W tym czasie liceum otrzymało wyróżnienie Ministra Oświaty i Wychowania oraz Kuratora Bydgoskiego za działalność pozalekcyjną pod hasłem Klub Otwartych Szkół za rok 1977/78. Pierwszego września 1981 roku powstał teatr szkolny Nowomowa” z inicjatywy nauczyciela historii, Alojzego Szudrowicza. 13 listopada 1983 roku w liceum odbył się, zorganizowany przez Gazetę Młodych, finał ogólnopolskiego konkursu „Plecaki pełne przygód”, co było w pewien sposób uhonorowaniem szkoły za prowadzenie od kilkunastu lat ożywionej działalności w zakresieturystyki, szczególnie w czasie wakacji letnich. W lutym 1984 roku absolwent liceum Daniel Olszak wziął udział w rejsie Daru Młodzieży do Osaki (Japonia). W tym samym roku 22 czerwca odbyło się pożegnanie dyrektora liceum Jadwigi Szczuki. Kierowanie szkołą na jeden rok objął Grzegorz Sobacki. Natomiast w 1985 roku dyrektorem został Jan Polewczyński, który pełnił tę funkcję do 1997 roku. W tym czasie kcyńskie liceum zdobyło drugie miejsce w konkursie szkół średnich województwa bydgoskiego „Z kulturą na Ty” (czerwiec 1986 rok). W kwietniu 1987 roku w szkole odbyły się regionalne eliminacje V Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Prozy Francuskiej organizowanego przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Uczestniczyło w nim 43 uczniów szkół podstawowych i średnich z czterech województw.

10 czerwca 1989 roku w liceum odbyła się podniosła uroczystość 40-lecia pierwszego egzaminu dojrzałości. W marcu 1989 roku teatr szkolnyNowomowa” uzyskał I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich w Żninie za sztukę Folwark zwierzęcy, przygotowaną na podstawie utworu Orwella.

19 czerwca 1990 roku absolwent liceum Stefan Świtalski został burmistrzem Kcyni. 27 kwietnia 1995 roku odbyła się pierwsza zagraniczna wycieczka do Paryża zorganizowana przez Alinę Borkowicz.

Szkoła swoje 50-lecie uroczyście obchodziła 10 czerwca 1995 roku Jubileusz świętowali uczniowie nazjeździe absolwentów.

1 września 1997 roku kolejnym dyrektorem został Tadeusz Morawski. Liceum rozwija się nadal, wypuszczając co rok kolejnych absolwentów, z których większość kontynuuje naukę na różnych uczelniach i sławi dobre imię swojej szkoły.Magdalena Grabarska

z pracy zbiorowej pt. „Encyklopedia Liceum Ogólnokształcącego im. K. Libelta w Kcyni”

pod redakcją: mgr Marii Mańkowskiej, mgr Tomasza Sutego i mgr Ilony Świder